Pahamilah kelima sila Pancasila berikut!

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila antara lain adalah berikut ini.

1. Ketuhanan yang Maha Esa

Nilai-nilai yang terkandung pada sila Ketuhanan yang Maha Esa terkait hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Nilai-nilai tersebut antara lain Ketakwaan terhadap Tuhan, toleransi, menghormati agama maupun kepercayaan yang lain, serta menjaga kerukunan antar umat beragama.

2. Kemanusian yang Adil dan Beradab

Nilai-nilai yang terkandung pada sila Kemanusian yang Adil dan Beradab di antaranya yakni pengakuan terhadap adanya martabat manusia serta perlakuan yang adil terhadap sesama manusia.

3. Persatuan Indonesia

  • Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Cinta damai.
  • Persatuan.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

  • Mendahulukan kepentingan umum serta tujuan bersama.
  • Cinta permusyawaratan serta demokrasi.
  • Menyelesaikan masalah apa pun secara bijaksana.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

  • Adil.
  • Senang bekerja keras.
  • Menghormati kedaulatan bangsa sendiri maupun bangsa lain.
  • Menganggap bangsa lain sederajat.